Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 19/08/2019 | 09:20 AM (GMT +7)
Ngày 16/8, UBND tỉnh có 4856 /UBND-KTTH yêu cầu Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế về công khai ngân sách theo ý kiến của Bộ Tài chính tại khoản 2 Công văn số 9067/BTC-NSNN ngày 08/8/2019 (nếu có).

Ảnh minh họa.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai thực hiện, tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính về công khai ngân sách, trong đó lưu ý các nội dung theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Khoản 3 Công văn số 9067/BTC-NSNN ngày 08/8/2019.

Các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm việc công khai ngân sách của đơn vị, địa phương theo đúng quy định tại các Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016, số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017, số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018  của Bộ Tài chính và chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn số: 3879/UBND-KTTH ngày 26/7/2017, số 1816/UBND-KTTH ngày 11/4/2018, số 6888/UBND-KTTH ngày 26/11/2018 và các quy định liên quan; trong đó lưu ý từ nay đến hết năm 2019 phải thực hiện công khai các nội dung: (i) Báo cáo tình hình thực hiện NSNN 9 tháng đầu năm 2019, (ii) Số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán NSNN năm 2020 trình HĐND các cấp, (iii) Số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được HĐND cùng cấp quyết định hoặc cấp thẩm quyền giao, (iv) Báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2019 đã trình HĐND cùng cấp./.

Thùy Dung

Lượt xem:  314

Tin đã đưa
Xem theo ngày :