Thăng Bình: Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho hơn 400 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức
Thứ 5, ngày 12/09/2019 | 09:13 AM (GMT +7)
Vừa qua, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho hơn 400 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức thuộc các chi bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

Tại các lớp học tập, Báo cáo viên Huyện ủy đã truyền đạt những nội dung cơ bản nhất của các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, bao gồm 04 chỉ thị và 01 nghị quyết: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là những chủ trương quan trọng của Đảng ta trong thời gian gần đây.

Trên cơ sở các kiến thức được phổ biến, truyền đạt, giúp cho đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức các chi bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy nắm được những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của bản thân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thúy Hằng

Lượt xem:  322

Tin đã đưa
Xem theo ngày :