Triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội
Thứ 4, ngày 25/09/2019 | 09:54 AM (GMT +7)
Thực hiện Công văn số 2254-CV/TU ngày 17/9/2019 của Tỉnh ủy Quảng Nam về chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; Ngày 24/9/2019, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ban hành Công văn số 207-CV/BCS đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy,Thành ủy; Các Sở, Ban, ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung.

Ảnh minh họa.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xem xét khen thưởng đối với các cấp ủy đảng. 

Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân về chính sách BHXH, BHYT; đồng thời thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn; trong đó tập trung một số nội dung sau:

Tăng cường phối hợp trong liên thông, kết nối thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thuế và cơ quan BHXH để quản lý được số doanh nghiệp đang hoạt động, số lao động đang làm việc và số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHYT.Tập trung rà soát, đôn đôc, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, tổ hợp tác thực hiện đóng đầy đủ BHXH bắt buộc, BHYT cho người lao động. Đôn đốc, chấn chỉnh, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm khai trình việc sử dụng lao động theo Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; định kỳ thông báo tình hình biến động lao động theo quy định.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT. Chuyển kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, BHYT vào quỹ BHXH, BHYT kịp thời đúng quy định.Vận động các tổ chúc, cá nhân hỗ trợ thêm mức đóng cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để tham gia BHXH tự nguyện; hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh sinh viên và người tham gia theo hộ gia đình.

Phát huy vai trò cấp ủy Đảng, chính quyền địa phưong, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong đôn đốc, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, đặc biệt tăng cường vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện./.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  263

Tin đã đưa