Núi Thành: Khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Thứ 3, ngày 12/11/2019 | 10:56 AM (GMT +7)
Sáng ngày 11/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp khóa III/2019.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên dự lớp sẽ nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Núi Thành truyền đạt 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đảng; phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng – an ninh; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng; xây dựng đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 11/11 đến ngày 16/11/2019.

 

TD

Lượt xem:  286

Tin đã đưa
Xem theo ngày :