Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện đầu tư phát triển Chương trình 135 năm 2020

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 26/03/2020 | 03:12 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 771/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 3 năm 2020 về việc phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện đầu tư phát triển Chương trình 135 năm 2020.

Theo đó, phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững - Chương trình 135 năm 2020, với tổng số tiền: 72.073.000.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ, không trăm bảy mươi ba triệu đồng), như sau:

-  Dự phòng phân bổ sau theo hướng dẫn tại Công văn số 101/UBDT-VP135 ngày 06/02/2020 của Ủy ban Dân tộc, số tiền: 8.992.000.000 đồng (Tám tỷ, chín trăm chín mươi hai triệu đồng), để phân bổ cho 05 xã (bao gồm 03 xã hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020: xã Trà Tân, xã Quế Lộc và xã Sơn Viên; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019: xã Bình Sơn và xã Quế Trung) và 20 thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020.

- . Phân bổ cho 61 xã và 15 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 tại UBND các huyện, với số tiền: 63.081.000.000 đồng (Sáu mươi ba tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu đồng). Phân bổ vốn đầu tư tuân thủ theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh, gồm: (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

File đính kèm

P.TH

Lượt xem:  284

Tin đã đưa
Xem theo ngày :