Các huyện, thành phố

Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Quảng Nam

30/05/2013
Quảng Nam là một tỉnh của Việt Nam, toàn tỉnh được chia thành 18 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó có 2 thành phố và 16 huyện. Tổng diện tích toàn tỉnh 10.438,37 km2 với dân số là 1.435.000 người và mật độ dân cư trung bình đạt 137 người/km2. Mật độ dân số phân bố không đồng đều giữa các đơn vị hành chính cấp huyện trong tỉnh, trong đó mật độ cao nhất ở thành phố Hội An đạt 1.473 người/km2 và thấp nhất là huyện Nam Giang chỉ đạt 12 người/km2.

Quảng Nam là một tỉnh duyên hải của Việt Nam, thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Toàn tỉnh có 6 trên 18 đơn vị hành chính cấp huyệ giáp biển về phía Đông, trong đó bao gồm 2 thành phố: Hội An và Tam Kỳ, và 4 huyện: Điện BànDuy XuyênThăng Bình và Núi Thành.

Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Quảng Nam theo địa lý và hành chính bao gồm 6 đề mục liệt kê: đơn vị hành chính cấp huyện, thủ phủ, diện tích, dân số và mật độ dân số được cập nhật từ cuộc điều tra dân số năm 2009, các đơn vị hành chính cấp xã - phường - thị trấn.

Tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 244 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có: 18 phường, 13 thị trấn và 213 xã.
 
Huyện, thành phố
Diện tích (km2)
Dân số (nghìn người)
Mật độ (người/km2)
Số đơn vị hành chính cấp xã
Thành phố Tam Kỳ
92,02
103.730
1.127
09 phường, 04 xã
Thành phố Hội An
60,68
90.543
1.492
09 phường, 04 xã
Huyện Điện Bàn
214,28
195.048
910
19 xã, 01 thị trấn
Huyện Thăng Bình
384,75
186.964
486
21 xã, 01 thị trấn
Huyện Bắc Trà My
823,05
36.650
45
12 xã, 01 thị trấn
Huyện Nam Trà My
822,53
21.139
26
10 xã
Huyện Núi Thành
533,03
142.020
266
16 xã, 01 thị trấn
Huyện Phước Sơn
1.142,27
20.114
18
11 xã, 01 thị trấn
453,22
73.717
163
14 xã, 01 thị trấn
Huyện Hiệp Đức
491,77
39.696
81
11 xã, 01 thị trấn
Huyện Nông Sơn
455,92
34.524
78
07 xã
Huyện Đông Giang
811,29
21.192
26
10 xã, 01 thị trấn
Huyện Nam Giang
1.836,50
20.111
11
11 xã, 01 thị trấn
Huyện Đại Lộc
585,55
158.237
270
17 xã, 01 thị trấn
Huyện Phú Ninh
251,47
84.477
336
10 xã, 01 thị trấn
Huyện Tây Giang
910,2
13.992
15
10 xã
Huyện Duy Xuyên
297,85
131.242
441
13 xã, 01 thị trấn
Huyện Quế Sơn
250,75
97.537
389
13 xã, 01 thị trấn
Tổng
 
 
 
18 huyện - thành phố, 216 xã, 13 thị trấn (247 đơn vị cấp xã)
 
 
Nguồn: Niên giám thống kê 2011