THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn năm 2019. 16/11/2018

Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi, phòng, chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019; để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn và kịp thời ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất do tình hình hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn gây ra trong sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2019. Ngày 14/11, UBND tỉnh ra chỉ thị số 13 /CT-UBND Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, nhiễm mặn năm 2019 và ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng ElNino trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công bố 19 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính 15/11/2018

Ngày 15/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3455/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam.

Đảm bảo tính dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường hỗ trợ tái định cư 15/11/2018

UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ động ngăn chặn, không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát 15/11/2018

Ngày 14/11, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm chủ động ngăn chặn không để dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát, kéo dài và diễn biến phức tạp như thời gian vừa qua.

Tăng cường công tác phối hợp trong xử lý nợ đọng và thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh 14/11/2018

Ngày 14/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6589/UBND-KTTH yêu cầu Cục Thuế tỉnh, các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định; tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các đơn vị nợ thuế, chây ỳ; phấn đấu giảm số nợ đọng thuế đến ngày 31/12/2018 dưới 5% so với thực thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm 14/11/2018

UBND tỉnh vừa phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và phân cấp phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 12/11/2018

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh vừa xây dựng kế hoạch vận động HMTN năm 2019.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân số trong tình hình mới 09/11/2018

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 27/2/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới 09/11/2018

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.

Tăng cường chỉ đạo công tác phát triển nuôi biển 09/11/2018

UBND tỉnh vừa giao Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn người nuôi, doanh nghiệp tổ chức sản xuất, phát triển nuôi biển theo hướng cải tiến công nghệ nuôi và công nghệ sản xuất lồng để thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, chuyển dần sang sử dụng thức ăn công nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn lao động, an toàn sinh học, sức tải môi trường ở vùng gần bờ, ven đảo; phát triển nuôi trồng có chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, có thể truy xuất nguồn gốc,…

.