THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Thực hiện quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 03/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 930 /QĐ-UBND, ngày 01 tháng 4 năm 2020 về việc bãi bỏ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định tạm thời một số chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Dừng hoạt động chốt kiểm dịch động vật tạm thời phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 03/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 907 /QĐ-UBND chấm dứt hoạt động hai Chốt kiểm dịch động vật tạm thời phục vụ công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 03/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 1803/UBND-KTN, ngày 01 tháng 4 năm 2020 về thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐCP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Thực hiện chi trả tận nhà cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 03/04/2020

Ngày 1/4, UBDN tỉnh ban hành công văn số 1785/UBND-KGVX về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Thông cáo báo chí về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ngày 2/4/2020 02/04/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 12h00 ngày 02/4/2020 như sau:

Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, làm việc qua mạng nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 02/04/2020

Nhằm tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc qua mạng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, tập trung đông người theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 1/4, UBND tỉnh ban hành công văn 1804/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thông cáo báo chí về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh ngày 1/4/2020 01/04/2020

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam (Ban Chỉ đạo) thông tin về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 12h00 ngày 01/4/2020 như sau:

Kiểm tra việc chấp hành thực hiện Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 01/04/2020

Để kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1779/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; ngày 1/4, UBND tỉnh ban hành công văn 1784/UBND-KGVX yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam 01/04/2020

Ngày 1/4, UBND tỉnh ký quyết định 918/QĐ-UBND về việc củng số, kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Nam.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác đăng ký kinh doanh 01/04/2020

Để triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1929/BKHĐT-ĐKKD ngày 25/3/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong công tác đăng ký doanh nghiệp; ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành công văn 1774/UBND-KTTH yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Tài chính - Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã, cụ thể:

Xem theo ngày :