Bất động sản
Về việc "không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở Khu đô thị Võng Nhi" 14/08/2019

Về việc "không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở Khu đô thị Võng Nhi"

Về việc Huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 14/08/2019

Về việc Huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Về việc phổ biến các quy định pháp luật và khuyến cáo liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh 14/08/2019

Về việc phổ biến các quy định pháp luật và khuyến cáo liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu về việc nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh 14/08/2019

Yêu cầu về việc nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu, huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh

Về việc huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh 14/08/2019

Về việc huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh

Về việc huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn 14/08/2019

Về việc huy động vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn thị xã Điện Bàn