thongke
Mẫu phiếu theo quyết định 660/QĐ-BTTTT ngày 11/5/2010 01/06/2010

Xem chi tiết các mẫu phiếu 01, 02, 06 điều chỉnh theo Quyết định 660/QĐ-BTTTT ngày 11/5/2010