hoidapthue
Doanh nghiệp hỏi - cơ quan thuế trả lời 28/02/2011

Ngày 14.2, Công ty cổ phần Kỹ nghệ khoáng sản Quảng Nam đã có Công văn số 22/CV-KNKS gửi tới Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn nộp thuế nhà thầu nước ngoài. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam xin trả lời như sau:

Hỏi đáp về Thuế thu nhập cá nhân 27/12/2010

Câu 1 Hỏi: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công đến mức độ nào phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân (TNCN) ?

Đối tượng nào được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ? 27/12/2010

Theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28-9-2010 của Bộ Tài chính thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì những đối tượng sau đây được cơ quan thuế cấp hóa đơn (gọi là cấp hóa đơn lẻ): “Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ (loại hóa đơn bán hàng).

Hỏi - Đáp: Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ 27/12/2010

1. Hỏi: Hóa đơn là gì? Đáp: Tại điểm 1 Điều 3 Nghị định 51 của Chính phủ quy định: Hóa đơn là chứng từ do người bán lập ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân nào được cơ quan thuế bán hóa đơn? 27/12/2010

Tại Điều 11 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2011 nêu rõ các tổ chức, cá nhân sau đây được cơ quan thuế bán hóa đơn để sử dụng cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hướng dẫn quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng ô tô 27/12/2010

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 191/2010/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách (VTHK) bằng ô tô (gọi tắt là hóa đơn vận tải hành khách).