KCN Thuận Yên
Công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển KCN Thuận Yên năm 2011 13/01/2012

Vừa qua, UBND tỉnh đã có chủ trương giao cho UBND thành phố Tam Kỳ triển khai xây dựng và phát triển KCN, trên cơ sở đó Ban quản lý các KCN Quảng Nam đã bàn giao hồ sơ quy hoạch cho UBND thành phố Tam Kỳ và chủ động xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban quản lý các KCN Quảng Nam và UBND thành phố Tam Kỳ trong công tác quản lý KCN Thuận Yên.