Kế hoạch

Kế hoạch 2009

09/03/2012
KẾ HOẠCH

Thực hiện cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009

(Kế hoạch Số 06 - KH/BCĐ ngày 10/11/2008)

 

Căn cứ xây dựng kế hoạch :

- Kế hoạch số 03-KH/BTGTW, ngày 14-5-2007 về triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" 2007 – 2011 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Thông báo kết luận số 07-TB/BTGTW, ngày 14-5-2007 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động ban hành kế hoạch triển khai việc thực hiện cuộc vận động năm 2009 như sau :

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1 - Mục đích

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo nội dung, kế hoạch đã đề ra cho cả nhiệm kỳ; nâng cao nhận thức và hành động của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tạo ra ngày càng nhiều những mô hình tốt, những điển hình tiên tiến tập thể và cá nhân; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới.

2- Yêu cầu

- Tiếp tục triển khai và đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, nâng cao nhận thức và chuyển biến mạnh mẽ trong hành động tạo ra những kết quả cụ thể, thiết thực : những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

- Gắn chặt việc triển khai cuộc vận động với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các sinh hoạt chính trị trong Đảng, trong xã hội năm 2009, với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương, ban, ngành, đoàn thể.

II - NHỮNG NỘI DUNG CỤ THỂ CẦN THỰC HIỆN

1- Tổng kết năm 2008, sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2009

a) Mục đích, yêu cần

Căn cứ Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị, kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động, chương trình và kế hoạch của mình, cấp uỷ đảng các cấp tổ chức tổng kết năm 2008, sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động ở cấp mình, đánh giá đúng những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém một cách thẳng thắn, khách quan; xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2009 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị mình.

b) Thời gian thực hiện : Việc sơ kết, tổng kết của cơ sở tới tỉnh uỷ, thành uỷ thực hiện trong tháng 11, 12-2008 . Đầu tháng 01 - 2009, ban chỉ đạo cuộc vận động của các tỉnh uỷ, thành uỷ, các đảng uỷ trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng kết, sơ kết về Ban Chỉ đạo Trung ương trước ngày 10-01-2009.

Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động của Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tổ chức ngay sau Hội nghị Trung ương 9 (trung tuần tháng 01-2009).

2- Tổ chức học tập trong cán bộ, đảng viên, công chức, hội viên, đoàn viên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ đề : "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

- Tổ chức đợt học tập trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về một nội dung quan trọng trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là : "Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân".

- Trong quá trình học tập, có thảo luận, liên hệ, đề ra chương trình hành động cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị thực hiện theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh về những nội dung này.

- Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động giao Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị tài liệu, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn ban chỉ đạo cuộc vận động của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung trong thực hiện phủ hợp với điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị.

3- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc vận động gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

- Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động giao Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc vận động gắn với các hoạt động kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác. Trên cơ sở kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, ban chỉ đạo cuộc vận động của các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch vả chỉ đạo thực hiện lồng ghép cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các hoạt động kỷ niệm 40 năm làm theo Di chúc của Bác phù hợp với điều kiện, đặc điểm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chuyên trang, chuyên mục về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và trong thực hiện Di chúc của Bác những năm qua.

- Kết hợp cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với xây dựng các ấn phẩm thông tin, văn học, nghệ thuật về những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Di chúc của Bác.

4- Tổ chức sơ kết thực hiện cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và xét chọn, trao thưởng cho những tập thể và cá nhân có các tác phẩm xuất sắc

- Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật, Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam sơ kết cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua, định hướng cho cuộc vận động sáng tác trong thời gian tới .

- Các hội văn học, nghệ thuật, báo chí tổ chức bình chọn từ cấp cơ sở những tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí có nội dung tư tưởng tốt, tính nghệ thuật cao để biểu dương, trao thưởng và gửi lên Trung ương theo Hướng dẫn số 2379-CV/BTGTW, ngày 12-8-2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương để Ban Chỉ đạo Trung ương biểu dương, khen thưởng.

- Thời gian : vào dịp sinh nhật Bác (19-5-2009).

5- Triển khai thí điểm việc giảng dạy và học tập đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các trường chính trị để triển khai đại trà từ năm học 2010 - 2011

- Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai giảng dạy thí điểm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các trường chính trị trong năm học 2008 - 2009.

- Tổng kết, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị với Ban Chỉ đạo Trung ương (vào tháng 8-2009) để đưa vào giảng dạy trong hệ thống giáo dục, đào tạo từ năm học 2009 - 2010 .

6- Biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

- Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả, có tác dụng tốt đối với toàn Đảng và toàn xã hội. Chú trọng tới những tấm gương người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, trí thức... để giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng.

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu, toạ đàm trao đổi kinh nghiệm với các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích ở cấp huyện, quận, lựa chọn 5 tập thể hoặc cá nhân đi dự giao lưu cấp tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đoàn thể chính trị .- xã hội. Ở cấp tỉnh, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn 5 tấm gương thực sự tiêu biểu tham dự hội nghị gặp mặt, báo cáo điển hình toàn quốc do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức.

- Việc tổ chức gặp mặt, toạ đàm, biểu dương các điển hình tiên tiến của các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể Trung ương, các địa phương thực hiện trong năm 2009. Cuộc gặp mặt, biểu dương các điển hình toàn quốc do Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức vào dịp 03 -02-2010.

7- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo điểm

- Đối với 24 địa phương, đơn vị được Trung ương chọn chỉ đạo điểm, các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương (và Bộ phận giúp việc) được phân công chỉ đạo điểm định kỳ làm việc với các địa phương, đơn vị được chọn điểm 3 tháng 1 lần để kịp thời phát hiện những kinh nghiệm hay, báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương để triển khai nhân rộng; hướng dẫn các địa phương, đơn vị được chỉ đạo điểm tổng kết năm 2008, sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động vá triển khai công tác năm 2009.

- Các địa phương, đơn vị được chọn làm điểm chủ động định kỳ sơ kết công tác chỉ đạo điểm ở địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương những kinh nghiệm hay, cách làm tốt và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2009 ở địa phương, đơn vị mình.

- Các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo điểm các tổ chức cơ sở mình chọn đàm điểm.

- Đối với các địa phương, đơn vị được chọn điểm, cần triển khai sớm một bước các nội dung cuộc vận động trong năm 2009.

8- Tổ chức giao ban kết họp với kiểm tra định kỳ thực hiện cuộc vận động tại các ngành và địa phương

- Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức các đoàn đi kiểm tra và dự giao ban tại các khu vực để đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và trao đổi về tình hình thực hiện cuộc vận động ở các khu vực, lĩnh vực (Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch các đoàn kiểm tra, giao ban của Ban Chỉ đạo).

- Ban chỉ đạo cuộc vận động của cấp uỷ các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch đi kiểm tra, dự giao ban của các đơn vị trực thuộc, báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo Trung ương.

9- Tổng kết năm 2009, sơ kết 3 năm (2007 - 2009) và xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2010

- Tổng kết cuộc vận động năm 2009, xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động năm 2010 kết hợp với sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động. Chú trọng tổng kết, rút kinh nghiệm qua 2 năm chỉ đạo điểm ở địa phương, đơn vị. Việc sơ kết được tiến hành từ cơ sở tới hội nghị toàn quốc.

- Dự kiến về thời gian :

+ Tháng 8-2009 : Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn nội dung sơ kết, tổng kết.

+ Từ tháng 9/2009 - 12/2009 : Sơ kết, tổng kết từ cơ sở đến các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương cuối tháng 12-2009.

+ Hội nghị sơ kết, tổng kết toàn quốc của Ban Chỉ đạo Trung ương vào cuối tháng 01 -2010 .

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tuyên giáo Trung ương - cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và địa phương thực hiện tốt các nội dung nêu trên.

Về kinh phí triển khai thực hiện cuộc vận động thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Ban chỉ đạo địa phương, ngành căn cứ vào chương trình chung và yêu cầu, điều kiện cụ thể của mình, xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động trong năm 2009. Trong quá trình thực hiện, các địa phương đơn vị cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả thiết thực.

T/M BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ

THƯỜNG TRỰC BAN BÍ THƯ

Đã ký

 Trương Tấn Sang