Di chúc
Bốn mươi năm thực hiện Di chúc Bác Hồ - Cuộc chiến đấu chống những cái cũ kỹ, hư hỏng, tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi 21/03/2012

Thời gian càng lùi xa, suy ngẫm những lời dặn lại đồng chí, đồng bào trước lúc đi xa của Bác Hồ, đối chiếu với những gì đã và đang diễn ra trong hiện thực đời sống đất nước, thế giới... càng cảm nhận sâu sắc và thấm thía khôn cùng tầm cao tư tưởng, tầm tổng kết, dự báo, định hướng thiên tài trong Di chúc của Bác.

Di chúc Bác Hồ trên đá. 21/03/2012

Từng du học ở Bulgari về, cần mẫn tìm đá, khắc tranh vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là anh Triệu Hoàng Giang ở xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Đề cương tuyên truyền 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2009) 21/03/2012

Đề cương tuyên truyền 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2009)

Di chúc - Công bố năm 1969 21/03/2012

Di chúc - Công bố năm 1969

Kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đạo đức Hồ Chí Minh là hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. 19/03/2012

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến trọn đời mình cho đất nước, cho nhân dân. Một trong những sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng và đạo đức cách mạng của Người là tư tưởng “Lấy dân làm gốc”. Tư tưởng ấy đã trở thành kim chỉ nam cho những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh và 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ. 09/03/2012

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp tốt để khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của toàn Đảng và toàn dân ta, trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Những chi tiết chưa nói của Di chúc Bác Hồ. 09/03/2012

TS Lưu Trần Luân, NXB Chính trị Quốc gia, kể lại: Bộ Chính trị đã quyết định giao Di chúc Bác Hồ cho một đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị lưu giữ. "Trước khi đồng chí qua đời, các cơ quan chức năng đã thu lại tài liệu "Tuyệt đối bí mật" này trong két sắt tại nhà riêng của đồng chí và tiếp tục giao cho một Ủy viên Bộ Chính trị khác quản lý. Đến cuối năm 1989, Di chúc của Bác mới được giao lại cho cơ quan chức năng...".

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết tinh những giá trị lịch sử, văn hoá, tư tưởng của Người 09/03/2012

Diễn văn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Lễ kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.