Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” 25/10/2012

Nội dung Quyết định số 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”

Hơn 7,5 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 25/10/2012

Sáng nay 15/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, địa phương về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ.