Báo cáo KT-XH
Tình hình KTXH quý I; nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2011 08/04/2011

Sau khi HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2011, UBND tỉnh đã kịp thời tổ chức Hội nghị triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế -xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2011 cho các ngành và địa phương; triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 09/01/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; họp kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2010, ban hành Chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh để chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2011; ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của UBND tỉnh năm 2011 theo Nghị định 99/2006 NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ.