THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ 20/09/2019

Ngày 20/9, UBND tỉnh có công văn số 5581/UBND-KTN giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ đối với môi trường tự nhiên và sản xuất nông nghiệp; vận động người dân, doanh nghiệp không sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các loài thủy sản này.

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 19/09/2019

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2948 /QĐ-UBND ngày 16/9/2019 về việc phê duyệt 140 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, bao gồm: 119 quy trình nội bộ cấp tỉnh, 21 quy trình nội bộ cấp huyện.

Hỗ trợ thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển HTX 17/09/2019

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định cấp kinh phí hơn 300 triệu đồng, từ nguồn kinh tế chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2019 cho huyện Núi Thành, thị xã Điện Bàn để thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.

Thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ sáng tạo phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam 17/09/2019

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ sáng tạo phổ biến tác phẩm, công trình văn học, nghiên cứu về Quảng Nam năm 2019 do ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Phó Chủ tịch Hội đồng và 8 thành viên.

Kế hoạch tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - năm 2019 17/09/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5413/KH-UBND ngày 13/9/2019 hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 17/09/2019

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 5410/UBND-KTN ngày 13/9/2019 yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 12/09/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 255-KH/TU ngày 22/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi 12/09/2019

Ban chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ký quyết định thành lập.

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ 10/09/2019

UBND tỉnh vừa ký quyết định 2836/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 về phê duyệt 121 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 04/09/2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Xem theo ngày :