THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 25/02/2020

Để triển khai hiện tốt nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 911/BNN-VPĐP ngày 10/02/2020 về việc nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020; góp phần làm gia tăng giá trị, chất lượng sản phẩm Chương trình OCOP Quảng Nam trong năm 2020 và những năm đến; UBND tỉnh có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung.

Triển khai thực hiện Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19 25/02/2020

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai một số nội dung để triển khai thực hiện Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh COVID-19.

Triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 24/02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 24/02/2020

Để triển khai thực hiện hiệu quả yêu cầu của Văn phòng Chính phủ về xây dựng, kết nối, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai các nhiệm vụ sau:

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng 24/02/2020

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian đến tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh có công văn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban, ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội, Hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung.

Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XIV 24/02/2020

UBND tỉnh vừa ký quyết định 441/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (2019 - 2020) do ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Lê Văn Nhi, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm Phó ban trực và 7 thành viên.

Gần 3 tỷ đồng thực hiện quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa 24/02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự toán công tác quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Gần 86 nghìn ha đất nông nghiệp được hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi 21/02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 21/02/2020

UBND tỉnh ban hành Công văn 173/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương triển khai một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống 20/02/2020

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị và các địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Xem theo ngày :