Phòng, chống tham nhũng
Nghị định 68/2006/NĐ-CP 12/07/2012

Nghị định 68/2006/NĐ-CP

Nghị định 84/2006/NĐ-CP 12/07/2012

Nghị định 84/2006/NĐ-CP

Nghị định 107/2006/NĐ-CP 12/07/2012

Nghị định 107/2006/NĐ-CP

Nghị định 120/2006/NĐ-CP 12/07/2012

Nghị định 120/2006/NĐ-CP

Nghị định 37/2007/NĐ-CP 12/07/2012

Nghị định 37/2007/NĐ-CP

Nghị định 47/2007/NĐ-CP 12/07/2012

Nghị định 47/2007/NĐ-CP

Nghị quyết 1039/2006/UBTVQH11 12/07/2012

Nghị quyết 1039/2006/UBTVQH11

Quyết định 30/2006/QĐ-TTg 12/07/2012

Quyết định 30/2006/QĐ-TTg

Công văn 5240/VPCP_V.I 12/07/2012

Công văn 5240/VPCP_V.I

Luật phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006 12/07/2012

Ngày 29/11/2005, Quốc hội khóa XI ban hành Luật số 55/2005/QH11 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về phòng, chống tham nhũng