CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 16/07/2019

Công khai tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019 19/04/2019

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019

Công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. 09/01/2019

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017. 03/01/2019

Báo cáo công khai quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017.

Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021. 03/01/2019

Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019 - 2021.

Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2019 05/12/2018

Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2019

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III 13/11/2018

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2018

Công khai tình hình dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018. 01/08/2018

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018.

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I 19/04/2018

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2018