CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý III 13/11/2018

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2018

Công khai tình hình dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018. 01/08/2018

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2018.

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I 19/04/2018

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2018

.