CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020 09/01/2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định sốp 88 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 09/01/2020

UBND tỉnh vừa có Quyết Định Số 87 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2020 về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của tỉnh Quảng Nam.

Dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 02/01/2020

Dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 02/01/2020

Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 14/12/2019

Báo cáo công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2020 14/12/2019

Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2020

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 05/12/2019

Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019 10/10/2019

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2019

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 16/07/2019

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019 19/04/2019

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2019