CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Nhiệm vụ KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh “Điều tra tình hình phân bố, chọn lọc và bảo tồn giống tiêu Tiên Phước, bưởi Trụ lông Đại Bình-Nông Sơn, Quảng Nam” 02/12/2019

Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh “Điều tra tình hình phân bố, chọn lọc và bảo tồn giống tiêu Tiên Phước, bưởi Trụ lông Đại Bình-Nông Sơn, Quảng Nam”.

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019, đợt 1 17/09/2019

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019, đợt 1

Đề tài “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hơp̣ các loại keo dán gỗ thân thiện môi trường trên cơ sở tanin chiết tách từ vỏ một số loài cây keo ở Quảng Nam và ứng dụng trong sản xuất ván gỗ nhân tạo MDF” 26/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định 3312/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình tổng hơp̣ các loaị keo dán gỗthân thiêṇ môi trường trên cơ sở tanin chiết tá ch từ vỏ môṭ số loài cây keo ở Quảng Nam và ứng duṇg trong sản xuất ván gỗ nhân tạo MDF” do Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng chủ trì thực hiện, PGS. TS Lê Tự Hải làm chủ nhiệm.

Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Từ điển phương ngữ Quảng Nam” 26/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Từ điển phương ngữ Quảng Nam” do Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam chủ trì thực hiện, PGS.TS Phạm Văn Hảo làm chủ nhiệm.

Đề tài “Xác định liều lượng phân bón hợp lý cho các chân đất lúa chính tại Quảng Nam” 21/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định 3314/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Xác định liều lượng phân bón hợp lý cho các chân đất lúa chính tại Quảng Nam” do Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam chủ trì thực hiện, ThS. Võ Văn Nghi làm chủ nhiệm.

Đề tài “Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất chế phẩm Trichoderma, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế phục vụ cho cây trồng tại Quảng Nam” 21/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định 3311/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất chế phẩm Trichoderma, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế phục vụ cho cây trồng tại Quảng Nam” do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam chủ trì thực hiện, ThS. Mai Thị Thúy Hồng làm chủ nhiệm.

Đề tài “Nghiên cứu giá trị đặc trưng và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống làng Việt Quảng Nam” 21/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định 3315/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giá trị đặc trưng và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống làng Việt Quảng Nam” do Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế chủ trì thực hiện, TS. Trần Đình Hằng làm chủ nhiệm.

Đề tài “Nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơ tu” 20/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định 3316/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơ tu” do Thư viện tỉnh Quảng Nam chủ trì thực hiện, TS. Trần Tấn Vịnh làm chủ nhiệm.

Đề tài "Sưu tầm, dịch thuật, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm tại Quảng Nam" 20/11/2018

UBND tỉnh ký quyết định 3317/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Sưu tầm, dịch thuật, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm tại Quảng Nam” do Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam chủ trì thực hiện, CN. Tôn Thất Hướng làm chủ nhiệm.

Đề tài "Đánh giá trình độ công nghệ một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Nam, đề xuất giải pháp quản lý và chính sách đổi mới công nghệ của tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030" 20/11/2018

UBND tỉnh vừa ký quyết định 3318/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 công nhận và giao nhiệm vụ tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Đánh giá trình độ công nghệ một số nhóm ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Nam, đề xuất giải pháp quản lý và chính sách đổi mới công nghệ của tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn 2030”.