CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KHOA HỌC
Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 28/06/2018

UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018.

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 28/06/2018

UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017.

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016 28/06/2018

UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016.

.