TIN TỨC SỰ KIỆN

Họp thông qua đề án về chức danh không chuyên trách

Sáng ngày 25/2, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung trình kỳ họp 15, HĐND tỉnh khoá IX gồm: Đề án về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Giới thiệu Nghị quyết về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp
Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian đến tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh có công văn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban, ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội, Hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung.