- Ông Đỗ Xuân Diện - Trưởng ban

  Điện thoại: 0235 3 643 999 - 0913 404 880

  Email: tuongvy506@yahoo.vn

 

- Ông Lê Vũ Thương - Phó Trưởng Ban

  Điện thoại: 0235 3 604 559 - 0913 497 788

  Email: thuongkts88al@yahoo.com

 

- Ông Trần Đình Quang - Phó Trưởng Ban

  Điện thoại: 0235 3 506 888 - 0913 415 568

  Email: dinhquangktm@gmail.com

 

- Ông Phạm Ân - Phó Trưởng Ban

  Điện thoại: 0235 3 506 577 - 0905 059 077

  Email: phamanchulai@gmail.com

 

- Ông Huỳnh Minh Thảo - Chánh Văn Phòng

  Điện thoại: 0235 3 605 799 - 0983 043 123

  Email: thaoktmcl2014@gmail.com

 

- Văn Thư

  CQ: 0235 3 812 842

  Fax: 0235 3 812 842