Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn

 

- Ông Trần Úc - PBT, Chủ tịch UBND thị xã

  Điện thoại: 0235 3 767 678 - 0914 153 227

  Email: tranuc.ubnd@dienban.gov.vn

 

- Ông Phan Minh Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị xã

  Điện thoại: 0905 322 545 - 0235 3 867 269

  Email: dungpmdb@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Đạt - Phó Chủ tịch UBND thị xã

  Điện thoại: 0235 3 607 555 - 0914 093 469

  Email: datndb@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã

   Điện thoại: 0905 035 234 - 0235 3 503 555

   Email: xhadban@gmail.com

 

- Ông Trần Công Thiết - Chánh Văn phòng HĐND & UBND

  Điện thoại: 0235 3 867 256 - 0914 180 007

  Email: trancongthiet.vpubnd@dienban.gov.vn

 

- Văn thư VP HĐND&UBND 

  CQ: 0235 3 717 666

  Fax: 0235 3 758 031