Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Ninh:

 

- Ông Huỳnh Xuân Chính- Chủ tịch UBND huyện 

   Điện thoại: 0905.292.748

- Ông Nguyễn Đạo - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0913.478.477

 

- Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 01667 022 219

  Email: levanninhpn@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Tấn Văn - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại:  0914 023 191

 

- Ông Nguyễn Hùng Linh - Chánh Văn Phòng

  Điện thoại: 0914 056 666

 Email:  nguyenlinhpn@gmail.com

 

- Văn thư VP HĐND&UBND 

 CQ:  0235 3 890 879

 Fax: 0235 3 890 879