Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My

 

- Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 

  Email: vuthqnam@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Nhuần - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 3 882 251 - 0905 343 164

 

- Bà Nguyễn Thị Minh Thư - Phó Chủ tịch UBND huyện

   Điện thoại: 0235 3 882 255 - 0977 829 502

   Email: minhthubtm@gmail.com

 

- Ông Lê Nho Triều - Chánh Văn phòng HĐND & UBND

  Điện thoại: 0235 3 882 115 - 0977 292 757

 

- Văn thư VP HĐND & UBND 

  CQ: 0235 3 893 334

  Fax: 0235 3 882 325