Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn

 

- Ông Trần Đại Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện

 Số điện thoại: 0235 3 505 008 - 0903 567 045

 Email: trandainghiabtthuqs@gmail.com

 

- Ông Trần Văn Noa - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0983. 557. 434 - 0235 3 659 575

  Email:tranvannoatnmt@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện

  Điện thoại: 0235 3 505 506 - 0235 3 505 506

  Email: vanthangqs@gmail.com

 

- Ông Hồ Văn Dũng - Chánh Văn phòng HDND&UBND

  Điện thoại: 0235 3 505 214 - 0914 138 214

  Email: dunghothanhtra@gmail.com

 

- Văn thư VP HĐND&UBND

 CQ: 0235 3 885 089

 Fax: 0235 3 885 089