- Ông Đặng Phong - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 810 396

  Email: dangphongtm@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Hoàng Thanh - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 502 234 - 0905.107977

  Email: hoangthanhdpi@gmail.com

 

- Ông Phạm Tấn Minh - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 810 396 - 0903.581247

  Email: tanminhkhdtqn@gmail.com

 

- Ông Trần Văn Ẩn - Phó Giám đốc

  Điện thoại:  0913.480618

  Email: antvqn@gmail.com

 

- Ông Phan Trọng Quang - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 2 210 394 - 0903 594 977

  Email: quangdpiqn@gmail.com

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 810 394

  Fax: 0235 3 810 394