Lãnh đạo Sở

- Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 702 567

  Email: viettichpham@gmail.com

 

 

- Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235 3 509 333

  Email: sinhkhcn@gmail.com

 


- Bà Lê Thủy Trinh - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235 3 606 667

  Email: thuytrinhqnam@gmail.com

 

- Bà Phan Thị Á Kim - Phó Giám đốc

  Số điện thoại: 0235 3 602 568

  Email: kimkhcnqn@gmail.com

 

- Ông Phạm Văn Liêm  - Chánh Văn Phòng

  Số điện thoại: 0235 3 702 020 - 0905 151 167

  Email: liemkhcnqn@gmail.com

 

 - Văn thư

  CQ: 0235 3 852 649

  Fax: 0235 3 852 649