- Ông Trần Anh Tuấn - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3811 843 - 0914 081 693

  Email: tuanbtm@gmail.com

 

- Ông Trần Ngọc Hòa - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 811 849

  Email: ngochoasnv@gmail.com

 

- Ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 

  Email: luutanlaisnvqnam@yahoo.com

 

- Ông Phan Thọ - PGĐ Trưởng Ban Tôn giáo

  Điện thoại: 0235 3 820 089

  Email: thotgqnam@gmail.com

 

- Ông Phạm Như Phi - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 852 838

  Email: nhuphiqnm@gmail.com

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 893

  Fax: 0235 3 852 893