Phan Văn Chín
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở
Điện thoại: 0235 3 859 649
Email: chinstc@gmail.com

 

 
 

Thân Đức Sửu
Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0235 3 975 985

Email: thanducsuudb@gmail.com

 

Trần Quốc Tuấn
Phó Giám đốc Sở 

Điện thoại: 0235 3 812176

Email: quoctuanstcqn@gmail.com

 

  Vũ Nguyễn
Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0235 3 859 540

Email:vunguyenworld@yahoo.com


 

 

- Ông phạm tấn vinh - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0983 367567