Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Tỉnh Quảng Nam

 

- Bà Lưu Thị Bích Ngọc - Bí thư Thường trực

  Điện thoại: 0235 3 825 117

  Email: bichngocdvqn@yahoo.com

 

- Ông Nguyễn Hùng - Phó Bí thư Thường trực

  Điện thoại: 0235 3 825 113

 Email: hungubktduk@gmail.com

 

- Ông Hồ Dậy - Phó Bí thư

  Điện thoại: 0235 3 825 119

  Email: hodayduyxuyen@gmail.com

 

- Phạm Đình Vũ - CVP 

  Điện thoại: 0905 403 344

  Email: Vudinhdkdn@gmail.com

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 825 115

 Fax: 0235 3 825 221