Đồng chí Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc:

- Điện thoại: (0235) 3818 616 – 0983 137 616 – E-mail: danhnt@quangnam.vss.gov.vn  

 


  


 

 

 Đồng chí Hồ Hữu Tuấn - Phó Giám đốc:

- Điện thoại: (0235) 3525 567, 0914 180 182 - E-mail: tuanhh@quangnam.vss.gov.vn

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ông Nguyễn Thành - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 555 469 - 0982 341 469

  Email: nguyenthanh_bhxhqnam@yahoo.com.vn

 

- Văn thư

  CQ: 0235 3 828 049

  Fax: 0235 3 828 049