Lãnh đạo Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Tỉnh Quảng Nam

 

- Ông Lê Văn Thanh ( Phó Chủ tịch UBND tỉnh) - Chủ tịch

  Điện thoai: 0235 3 852 736

 Email: thanhdolab24@yahoo.com

 

- Ông Hoàng Châu Sinh - Phó Chủ tịch Thường trực

  Điện thoại: 0235 3 810 320

  Email: lienhiepquangnam@gmail.com

 

- Ông Nguyễn Thanh Hồng ( Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam ) - Phó Chủ tịch

  Điện thoại: 0235 3 852 746
 
  Email: ngthong2001@yahoo.fr
 
 
- Bà Huỳnh Thị Tuyết ( Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ) - Phó Chủ tịch
 
  Điện thoại: 
 
  Email: tuyetquangnam@gmail.com
 
 
 
- Ông Trần Văn Em ( Hải ) - Chánh Văn Phòng
 
  Điện thoại: 0235 3 811 600
 
  Email: drive.quangnam@gmail.com
 
- Văn thư
 
 CQ: 0235 3 813 600
 Fax: 0235 3 813 600