Lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam 

 

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc

  Điện thoại: 0235 2 220 347

  Email: tuannm2@cpc.vn

 

- Ông Vũ Văn Nghiêm - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 2 220 348

  Email: nghiemvv@cpc.vn

 

- Ông Võ Anh Hùng -  Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 2 220 335

  Email: hungva@cpc.vn

 

- Ông Lưu Đức Lợi - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0968 233 587

 

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: CQ: 0235 2 220 201

  Email: trangnth1@cpc.vn

 

- Văn thư

 CQ: 0235 2 220101

 Fax: 0235 3 852 956