Lãnh đạo Sở và Văn phòng

 
- Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc
  Điện thoại: 0235 3 504 567 - 0913 424 027
  Email: quangthuct@gmail.com - thunq@quangnam.gov.vn
 
 
- Ông Nguyễn Thanh Quang - Phó Giám đốc
  Điện thoại : 0235 3 818 887 - 0913 409 749
  Email: thanhquangtamky@gmail.com - quangnt@quangnam.gov.vn
 
 
- Ông Huỳnh Thanh Tòng - Phó Giám đốc
  Điện thoại: 0235. 3859869 - 0903 506 735
  Email: thanhtong.qnam@gmail.com
- Ông Thiều Việt Dũng- Phó Giám đốc
  Điện thoại: 0913488365
 Email: thieuvietdung@gmail.com
 
- Bà Mai Thị Thanh Bình - Chánh Văn Phòng
  Điện thoại : 0235 3 852 641
  Email: Maithanhbinh1603@gmail.com
 
- Văn thư
  CQ: 0235 3 852 641
  Fax: 0235 3 859 130