Lãnh đạo Ban Dân tộc

 

- Bà Lê Thị Thủy - Trưởng ban

  Điện thoại: 0235 3 831 595 - 0978 819 215

  Email: lethuyqnam73@gmail.com

 

- Ông Hồ Thanh Tân - Phó Trưởng ban

  Điện thoại: 0235 3 852 721 - 0914 180 123

  Email: httan1962@gmail.com

 

- Ông Đặng Tấn Giản - Phó Trưởng ban

  Điện thoại: 0235 3 813 275 - 01634 050 007

  Email: dangtangianqnam@gmail.com

 

- Trần Văn Tẩn - Chánh Văn phòng

  Điện thoại: 0235 3 812 277

  Email: tranvantan.bdt.quangnam@gmail.com