Lãnh đạo VNPT Quảng Nam

 

Ông Trần Đoàn Đức - Giám đốc 

  Điện thoại: 0235 3 812 555

  Email: doanduc.qnm@vnpt.vn

      

- Ông Nguyễn Viết Hà - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 829 999

  Email: vietha.qnm@vnpt.vn

              

- Ông Phạm Ngọc Hiệp - Phó Giám đốc

  Điện thoại: 0235 3 812 888

  Email: ngochiep.qnm@vnpt.vn

 

- Ông Lê Tấn Long - Trưởng phòng NS - TH

  Điện thoại: 0235 3 812 116

  Email: Tanlong.qnm@vnpt.vn

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 812 333

  Fax: 0235 3 812 777