Ông Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Trưởng Phân xã

Điện thoại: 0914113489

Email: sonbttxvn@gmail.com