Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Y tế 

 

Ông Huỳnh Tấn Tuấn - Phó Hiệu trưởng (Phụ trách)

  Điện thoại: 0235 3 828 456

  Email: tantuan@cdytqn.edu.vn

- Ông Huỳnh Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng

  Điện thoại: 0235 3 812 755

 Email: drsoncdytqn@gmail.com

 

 - Ông Nguyễn Long Ẩn- Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

  Điện thoại : 0983 824 469

  Email: tho@cdytqn.edu.vn

 

- Văn thư

 CQ: 0235 3 828 267

 Fax: 0235 3 828 483