Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, Khóa VIII (Nhiệm kỳ 2015-2020)

Họ và tên: Đồng chí Đinh Nguyên Vũ
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy
Di động: 0905 148 595
Họ và tên: Đồng chí Phạm Sáu
Chức vụ: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
Di động: 0905 571 208
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Phước Sơn
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy
Di động: 0907 486 284
Họ và tên: Đồng chí Phan Đức Thấn
Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy
Di động: 0905 130 555
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Thị Hà
Chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy
Di động: 0917 791 148
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Chức vụ: Chánh Văn phòng Đảng ủy
Di động: 0987 371 525
Họ và tên: Đồng chí Võ Công Úc
Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
Di động: 0989 310 339
Họ và tên: Đồng chí Nguyễn Hồng Quang
Chức vụ: TUV, Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Họ và tên: Đồng chí Trần Văn Tân
Chức vụ: TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy