Công bố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 03/05/2017 | 03:55 PM (GMT +7)
Thực hiện theo Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP của chính phủ về thi hành một số điều Luật đất đai, Sở TNMT tổ chức lấy kiến góp ý của nhân dân thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Quảng Nam đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số: 74/NQ-CP ngày 13/6/2013. Trong thời gian qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã góp phần đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa công tác quản lý đất đai trên địa bàn Tỉnh đi vào nề nếp.

Hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam được tỉnh triển khai thực hiện từ cuối năm 2015 và được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 18/2016/NQ-HĐND.

Thực hiện Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia; Phụ lục XXXIII các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 phân bổ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam đã hoàn chỉnh hồ sơ và có Tờ trình 6164/TTr-UBND ngày 09/12/2016 đề nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam.

Thông tin công bố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Quảng Nam như sau:

1. Báo cáo tóm tắt có giải trình: Tải về tại đây

2. Danh mục công trình kế hoạch 2016 - 2020: Tải về tại đây

3. Bản đồ quy hoạch : Tải về tại đây

Thanh Bình

Lượt xem:  5,953