Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 09/07/2018 | 03:44 PM (GMT +7)
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/12/2017 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2018 và các văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kết quả 6 tháng đầu năm 2018 đạt được một số nội dung chính như sau:
  I. VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 
 
         1. UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 
 
         Đã ban hành một số chủ trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2018 và cụ thể hóa chỉ đạo về thu ngân sách, quản lý chi thường xuyên, quản lý chi đầu tư xây dựng. Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình của mỗi địa phương, đơn vị. 
 
         Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu tư, hạ tầng thiết yếu, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thành lập các Tổ công tác để hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016, số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; rà soát hồ sơ thủ tục, tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký đầu tư, nhất là các dự án phát triển hạ tầng đô thị, nhà ở thương mại và kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án vi phạm cam kết, triển khai thực hiện không đúng tiến độ. 
 
       Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; công tác quản lý, điều hành giá; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giám sát đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018. Thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng quy định; chỉ đạo xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài; tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước và cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
 
       Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Quy chế số 06-QC/TU ngày 19/4/2018 của Tỉnh ủy về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 (bổ sung, sửa đổi); trong đó, tập trung thực hiện các nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho chủ trương các dự án, đề án và các nội dung trọng tâm, nhạy cảm, quan trọng, tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. 
 
        Tăng cường quản lý tiến độ thực hiện các dự án đầu tư các khu phát triển hạ tầng đô thị, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý theo quy hoạch; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới, xây mới trong khu vực đã quy hoạch, nhất là ở vùng Đông của tỉnh; tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chia tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định. Tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; nhất là dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để thi công hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và các dự án Nam Hội An. 
 
        Triển khai chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Tập trung thực hiện kế hoạch sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-TU ngày 17/8/2016 về phát triển KT-XH miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây; thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các ngành, địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các các Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014, số 89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 và số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh. 
 
        Chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2018 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai; phòng, chống hạn, ngăn mặn; đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi và chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa, lũ năm 2018. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng; rà soát, đánh giá thực trạng tổ chức bộ máy các lực lượng quản lý bảo vệ rừng, công tác giao khoán rừng; xây dựng đề án để gắn quản lý bảo vệ rừng với địa giới hành chính. 
 
         2. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá 
 
         Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng tại các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Huy động tối đa nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng. Chỉ đạo các ngành, địa phương phát triển, khớp nối hạ tầng giao thông thông suốt, giữa các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh (ĐT) và đường huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 06 nhóm dự án vùng Đông Nam theo Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy, 05 nhóm dự án vùng Tây theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy. 
 
         Triển khai thực hiện hiệu quả hỗ trợ đào tạo nghề phục vụ cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, nhất là cho lao động nông thôn, miền núi theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 14/10/2016 của UBND tỉnh; đổi mới quản lý dạy nghề theo hướng gắn với nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với giải quyết việc làm. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các cơ chế khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. 
 
         Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quản quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX). Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, thực hiện tốt công tác tiếp, đối thoại, lắng nghe và giải thích, giải quyết các kiến nghị của tổ chức, công dân và doanh nghiệp theo đúng quy định, đúng thẩm quyền… Đồng thời, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung nghiên cứu sâu và hiểu rõ nội dung chi tiết của từng chỉ số để tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể, sát thực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương, đơn vị. 
 
         3. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội 
 
         Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phổ cập giáo dục; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, chuẩn bị kế hoạch năm học 2018-2019; chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2018. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030; chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại; chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng để tiếp cận các kết quả cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 
 
         Thực hiện tốt việc thi tuyển, xét tuyển viên chức ngành Y tế năm 2018; chỉ đạo triển khai phần mềm quản lý sức khỏe cá nhân và phần mềm khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tiếp tục tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác y tế dự phòng, công tác phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, nhất là trong thời điểm giao mùa. Tuyên truyền, triển khai có hiệu quả việc phòng, chống trẻ em đuối nước; triển khai tốt kế hoạch hoạt động hè năm 2018. 
 
         Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, giải quyết các hồ sơ liệt sỹ, thương binh còn tồn đọng; hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị phong tặng, truy tặng Mẹ VNAH, phân công, nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thực hiện tốt chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững; đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội; hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và nâng cao chất lượng đào tạo nghề; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành cơ bản 25.365/29.432 nhà với tổng kinh phí gần 642 tỷ đồng, đạt 86% kế hoạch. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 
 
         Chỉ đạo hoàn chỉnh Đề án về cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An. Thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn; tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018, Lễ đón bằng UNESCO công nhận nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII năm 2018, Lễ hội Văn hóa - Thể thao các huyện miền núi lần thứ XIX, giải Bóng chuyền Nữ Quốc tế VTV Cúp Bình Điền. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới. Ban hành và triển khai Chương trình hành động phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2018-2025 theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy. 
 
          4. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 
 
         Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 04/11/2016 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh; triển khai đợt cao điểm kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý, cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện và giám sát việc cấp phép, quản lý phương tiện, người lái, bến bãi; kiểm tra nguồn nguyên liệu của các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn gốc không rõ ràng, không hợp pháp; kiên quyết xử lý nghiêm các vụ gây ô nhiễm môi trường. 
 
        Chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động các Ban quản lý rừng, Kiểm lâm địa bàn. Thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai kế hoạch hành động và chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu SPRCC; chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra, kiểm soát các nguồn phát thải vào các lưu vực sông. Chỉ đạo công tác hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu đất đai, đẩy mạnh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là khu vực vùng Đông Nam. 
 
         5. Chỉ đạo công tác cải cách hành chính 
 
        Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính theo Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/2/2018 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/04/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong xử lý công việc (6 tháng năm 2018 Trung tâm HCC và XTĐT tỉnh tiếp nhận 27.300 hồ sơ, đã giải quyết 25.225 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 97%); chỉ đạo các Sở, ngành giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình 4 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư kể từ ngày 01/01/2018; phấn đấu đến ngày 30/6/2018 tối thiểu 50% và đến 31/12/2018 sẽ có tối thiểu 70% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành được thực hiện theo quy trình 4 bước tại Trung tâm. Có 3 địa phương (Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn) đã đưa Trung tâm Hành chính công vào sử dụng phát huy hiệu quả cao. 
 
         Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong giải quyết công việc; chỉ đạo các Sở, ngành tiếp tục thực hiện rà soát, chủ động đề xuất danh mục thủ tục hành chính phân cấp, ủy quyền giải quyết theo đúng quy định của pháp luật nhằm nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ngành, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Kiểm tra hoạt động của Trung tâm Hành chính công thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và chỉ đạo các địa phương Quế Sơn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Đại Lộc, Phú Ninh tiếp tục hoàn chỉnh phương án để triển khai thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác phát triển khởi sự, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. 
 
        Tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và hiệu quả quản trị và hành chính (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX), đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục nhanh những tiêu chí đạt thấp gắn với việc thực hiện cải cách hành chính năm 2018. 
 
          6. Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại tố cáo 
 
         Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13/9/2016 và Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh; nhất là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của các Sở, Ban, ngành, địa phương trong việc tham gia phối hợp giải quyết công việc. Tập trung xử lý những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm. 
 
         Chỉ đạo phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật; thực hiện tốt việc đổi mới công tác tiếp công dân theo đúng quy định; kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ việc khiếu nại đông người; rà soát, xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng, xử lý kết luận sau thanh tra. Chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng gắn với thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 
 
         7. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại 
 
         Chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; thực hiện diễn tập KVPT năm 2018. Trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo được tăng cường. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, chú ý các điểm nóng về khiếu nại, khiếu kiện để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. 
 
         Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đảm bảo số lượng và chất lượng; chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy; tăng cường công tác quản lý và đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở xã hội. Hoàn thành việc thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. 
 
         Chỉ đạo thực hiện đề án tinh giản biên chế; kiện toàn, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, Thôn, các đơn vị sự nghiệp và đơn vị trực thuộc các Sở, ngành, địa phương theo Kế hoạch số 139-KH/TU ngày 28/02/2018, Chương trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế giai đoạn 2018-2021. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 05/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. 
 
         Chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A và các tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tập trung kiểm tra các bến đò ngang, phương tiện đường thủy nội địa, đường sắt đảm bảo an toàn cho người dân. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hợp tác với tỉnh Sê Koong (Lào) và các tỉnh, thành phố trong khu vực và trên thế giới. Tăng cường công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào theo đúng quy định. 
 
         Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, họp báo định kỳ với các cơ quan thông tấn, báo chí đóng trên địa bàn tỉnh để thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề UBND tỉnh cần tập trung chỉ đạo; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho các phóng viên, các cơ quan báo chí. 
 
          II. VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH 
 
          1. UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc 
 
         Tập thể UBND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy chế làm việc, đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình công tác năm và các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2018. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công; phát huy vai trò tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và từng thành viên UBND tỉnh. Thường xuyên đi công tác cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo các mục tiêu và nhiệm vụ HĐND tỉnh giao. 
 
         Thực hiện xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý đảm bảo sát thực tế. Các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, các phiên làm việc của UBND tỉnh với các địa phương, Sở, ngành, đơn vị được tổ chức đúng thời gian. Sau các phiên họp, hội nghị đã ban hành thông báo kết luận giao nhiệm vụ cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện. 
 
          Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã thông qua 34 đề án, báo cáo; trong đó, đã trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11: 01 báo cáo (đạt 100%), dự kiến trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12: 02 báo cáo; dự kiến trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX: 29 đề án/báo cáo; UBND đã tỉnh thông qua và ban hành 02/06 đề án (đạt 33,33%). Có 04/06 đề án thuộc thẩm quyền UBND tỉnh chưa trình để họp thông qua hoặc xin lùi thời gian trình. Sau Hội nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ, 12 phiên họp trực tuyến và nhiều cuộc họp để giải quyết công việc; tiếp nhận và xử lý gần 13.000 văn bản của Trung ương, các ngành và địa phương; ban hành trên 8.000 văn bản các loại để chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ. 
 
        2. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Tổ chức chính trị - xã hội và Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 
 
         UBND tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban Thường vụ, Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình Ban Thường vụ, Tỉnh ủy, các kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX; kịp thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung giám sát, phản biện xã hội theo ý kiến của cơ quan Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
 
         UBND tỉnh phối hợp tốt với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 
 
         3. Đánh giá chung: 
 
        a) Nhìn chung: Trong 6 tháng đầu năm 2018, tập thể UBND tỉnh đã đoàn kết, nhất trí, quyết tâm với tinh thần trách nhiệm cao đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đạt được nhiều kết quả. 
 
        Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp chiếm 86,3%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 13,7%). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so cùng kỳ; thu ngân sách đảm bảo tiến độ và tăng so với cùng kỳ (thu nội địa 8.493 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán, tăng 25,9% so với cùng kỳ); dịch vụ tăng trưởng khá (tổng mức bán lẽ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 11%, tổng lượt khách tham quan lưu trú tăng 22,5% so với cùng kỳ); dư nợ tín dụng tăng trưởng tốt (tăng 16% so với cùng kỳ). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gần 13.082 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. 
 
         Công tác cải cách hành chính được tổ chức thực hiện tốt, có hiệu quả; môi trường đầu tư, kinh doanh được tiếp tục được cải thiện (6 tháng đầu năm có 707 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 26,4% so với cùng kỳ). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017 tăng 03 bậc so với năm 2016, đứng vị trí thứ 07/63 tỉnh, thành phố. 
 
          Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp tăng hơn 4% so với cùng kỳ, sản xuất vụ Đông Xuân được mùa; năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng đạt cao hơn năm trước. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Đời sống nhân dân tiếp tục được nâng cao, chính sách đối với người có công và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường. 
 
          b) Một số tồn tại, hạn chế 
 
          * Về công tác chỉ đạo, điều hành 
 
          Cơ cấu nền kinh tế tuy có chuyển dịch tích cực nhưng còn chậm; tăng trưởng kinh tế GRDP chưa đạt so với mục tiêu cả năm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thấp. Việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển tuy có cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, một số dự án đầu tư trọng điểm thiếu vốn. Công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch còn nhiều hạn chế, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm. 
 
         Tình trạng khai thác lâm, khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương và chưa được xử lý triệt để. Việc xử lý rác thải sinh hoạt, ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm. 
 
         Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đạt được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn chậm, chưa tạo được sự chuyển biến rõ nét; vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất đai, đầu tư. 
 
         Thực hiện quy trình 4 bước (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư tỉnh chưa đạt yêu cầu, sự tham gia và phối hợp thực hiện của các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2017 đạt 73,27 điểm, đứng thứ 52/63 tỉnh, thành phố, tụt 20 bậc so với năm 2016. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ nhưng số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể vẫn còn cao; đa số là các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên năng lực sản xuất và khả năng canh tranh thấp. 
 
         Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới còn thấp, nhiều địa phương đã đạt chuẩn nhưng khi áp dụng bộ tiêu mới thì chưa đạt. Chất lượng lao động qua đào tạo nghề và số lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn cao (9,28%); đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. 
 
        Tệ nạn ma túy, tín dụng đen còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm giảm số vụ và số người bị thương nhưng tăng về số người chết. Việc theo dõi và thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao của các Sở, ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. 
 
         * Về thực hiện Quy chế làm việc 
 
         Nhiều Sở, ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt triển khai thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Công tác phối hợp xử lý, giải quyết công việc của các Sở, ngành, địa phương chưa đồng bộ và chặt chẽ, một số nhiệm vụ còn kéo dài, chậm được giải quyết dứt điểm. Việc chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh họp giải quyết công việc; tham mưu và ban hành văn bản QPPL, xây dựng các đề án trong chương trình công tác năm của UBND tỉnh, các báo cáo, đề án trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các Sở, ngành, địa phương còn chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra nên một số nhiệm vụ, công việc còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo. 
 
         Một số Sở, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh, nhất là việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; chưa chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất cấp trên xử lý các vấn đề liên quan theo thẩm quyền; chất lượng thẩm định, tham mưu, đề xuất còn hạn chế; còn có tình trạng trình UBND tỉnh xem xét, xử lý một số nội dung không đúng thẩm quyền; tình trạng cử người dự họp thay không đủ thẩm quyền tại các cuộc họp của Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh vẫn còn xảy ra. 
 

Lượt xem:  10,998

Tin đã đưa