Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 20/09/2018 | 09:21 AM (GMT +7)
Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2820/QĐ-UBND.

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành chịu trách nhiệm hoàn chỉnh, triển khai thực hiện Đề án theo những nội dung được phê duyệt; chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí công chức, người lao động phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức của các Sở, Ban, ngành theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, khung năng lực của từng vị trí việc làm; xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của đơn vị cho từng năm nhằm đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế đến năm 2021 theo quy định.

Tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu tham mưu quản lý nhà nước, để tinh gọn bộ máy, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, các Sở, Ban, ngành xây dựng Phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện Đề án gắn với lộ trình tinh giản biên chế, nếu có phát sinh báo cáo gửi Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án gắn với lộ trình tinh giản biên chế của các Sở, Ban, ngành theo quy định hiện hành.

Danh mục vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức, số lượng người làm việc của các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, xem tại đây

Thúy Hằng

Lượt xem:  1,554

Tin đã đưa
Xem theo ngày :