Phê duyệt kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 01/10/2018 | 11:03 AM (GMT +7)
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 2882/QĐ – UBND ngày 25/9/2018.
 

Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Phổ biến, tuyên truyền nội dung quy hoạch

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức phổ biến các nội dung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 cho các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân.

Đăng tải nội dung của quy hoạch trên các trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận xã hội và thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch.

Phối hợp và tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15.5.2018, các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ triển khai xây dựng các quy hoạch xây dựng đô thị - nông thôn; quy hoạch các ngành có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành của tỉnh thuộc danh mục quy định tại phụ lục 2 của Luật Quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và giải pháp chủ yếu của quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ 5 năm và hằng năm của tỉnh để tổ chức thực hiện.

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, các sở, ban ngành và địa phương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm của ngành và địa phương để triển khai thực hiện.

Xây dựng các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư

Xây dựng danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư nhằm đảm bảo đáp ứng các mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng giai đoạn, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa - xã hội, kết cấu hạ tầng và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực của tỉnh.

Căn cứ các chương trình, dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư theo quy hoạch được duyệt; khả năng nguồn lực, tiến hành lựa chọn nghiên cứu và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công cho phù hợp với từng thời kỳ và hằng năm, đảm bảo tính khả thi và phát huy hiệu quả đầu tư. Đồng thời lập danh mục dự án công bố rộng rãi, kêu gọi đầu tư huy động vốn hợp pháp ngoài ngân sách để thực hiện.

Triển khai các giải pháp quy hoạch

Xây dựng các phương án và cơ chế huy động các nguồn vốn đầu tư trong thời kỳ và hằng năm để cân đối đầu tư phát triển cho nhiệm vụ thực hiện các dự án theo quy hoạch bao gồm: các nguồn vốn từ ngân sách (bao gồm cả vốn ODA), nguồn vốn huy động theo các hình thức PPP... để tập trung cho đầu tư kết cấu hạ tầng; huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển các dự án sản xuất kinh doanh.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách thu hút, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư lĩnh vực GD-ĐT, y tế, văn hóa - xã hội, dạy nghề, dịch vụ đô thị, môi trường..., nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng các nguồn lực phục vụ đời sống nhân dân.

Triển khai các chương trình hợp tác giữa Quảng Nam với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và trong cả nước, với các tổ chức quốc tế nhằm đẩy mạnh liên kết phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước, triển khai thực hiện cải cách hành chính hiệu quả, gắn với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhà nước, xây dựng cơ quan điện tử, nâng cao hiệu lực của các cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi pháp luật và trong chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Giám sát, kiểm tra thực hiện quy hoạch

Tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quy hoạch theo định kỳ.

Tăng cường trách nhiệm của các ngành, các cấp của tỉnh trong việc thực hiện quy hoạch. Phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lập quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021- 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm phù hợp với nguồn lực của tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ và hằng năm của tỉnh, nhằm cụ thể hóa mục tiêu của quy hoạch. Phối hợp với Sở Tài chính để nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách huy động các nguồn lực tài chính để tạo các nguồn vốn đầu tư. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để thu hút các nguồn vốn đầu tư thực hiện quy hoạch. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Sở, Ban, ngành và địa phương xây dựng, thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; định kỳ tổng hợp báo cáo tình hình, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý quy hoạch.

 

Linh Chi

Lượt xem:  1,975

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :