Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 09/10/2018 | 10:41 AM (GMT +7)
Ngày 03/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2961/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng - Giai đoạn 2” tỉnh Quảng Nam năm 2018.

Theo đó, dự án được triển khai thực hiện tại hai huyện Nam Giang và Tây Giang trong năm 2018 và nguồn kinh phí thực hiện từ vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với 4 hợp phần cụ thể: Hợp phần 1: Tăng cường năng lực thể chế và cộng đồng; Hợp phần 2: Cải tạo, bảo vệ và quản lý bền vững hành lang đa dạng sinh học; Hợp phần 3: Cải thiện sinh kế và CSHT quy mô nhỏ; Hợp phần 4: Quản lý dự án.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh Quảng Nam phân bổ kế hoạch hoạt động cho Đơn vị thực hiện Dự án huyện; xây dựng hướng dẫn tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục tiêu và yêu cầu của Dự án BCC; Quản lý, giám sát mọi hoạt động thuộc Kế hoạch được phê duyệt theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch lên Ban Quản lý Dự án BCC Trung ương, UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án BCC tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đối ứng từ ngân sách tỉnh để thực hiện Dự án theo đúng Văn kiện Dự án trình UBND tỉnh phê duyệt.

Đơn vị thực hiện Dự án BCC huyện Nam Giang và huyện Tây Giang có trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động được phân bổ theo đúng Kế hoạch đảm bảo quy định của Dự án và quy định hiện hành của Nhà nước; chịu trách nhiệm trước Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh, UBND huyện về kết quả thực hiện các hoạt động được phân bổ; phối hợp tham gia các hoạt động Dự án được triển khai trên địa bàn do cấp tỉnh và Trung ương tổ chức thực hiện đảm bảo gắn kết các hoạt động của Dự án; định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện hoạt động thuộc Kế hoạch thực hiện trên địa bàn lên UBND huyện, Ban Quản lý Dự án BCC tỉnh, UBND tỉnh để theo dõi, quản lý và chỉ đạo.

Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động Dự án BCC tỉnh Quảng Nam năm 2018./.

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  402

Tin đã đưa