Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 08/11/2018 | 02:54 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 3374/QĐ-UBND ngày 6/11/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Quy chế gồm 3 Chương, 18 Điều quy định việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Việc quản lý, vận hành, khai thác hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến theo Quy chế này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân và đánh giá đúng tình hình thực thi nhiệm vụ của công chức, viên chức hằng ngày giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị. Cập nhật đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực được triển khai trên hệ thống một cửa điện tử và cổng dịch vụ công tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận nhanh chóng, dễ dàng.

Hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến (gọi tắt là Hệ thống phần mềm Hành chính công các cấp). Phần mềm có địa chỉ truy cập trên mạng Internet: http://dichvucong.quangnam.gov.vn.

Các chức năng chủ yếu của phần mềm, gồm:  Quản lý việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quản lý công chức, viên chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị; Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan, đơn vị; Quản lý, điều hành chung: Theo dõi, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị theo 3 chức năng trên. Tra cứu thông tin, tình hình giải quyết các thủ tục hành chính của Bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức phổ biến; phân công cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; quy định chi tiết quy chế quản lý và sử dụng phần mềm tại cơ quan, đơn vị; đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc sử dụng phần mềm vào việc xử lý hồ sơ theo quy định về thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông. Thường xuyên rà soát, cung cấp kịp thời nội dung và quy trình giải quyết thủ tục hành chính mới hoặc điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ trên cơ sở sở đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt cho đơn vị quản trị, vận hành phần mềm để kịp thời cập nhật vào phần mềm. Rà soát báo cáo UBND tỉnh về thực trạng tình hình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm; có biện pháp để bảo đảm việc triển khai hiệu quả phần mềm tại cơ quan, đơn vị theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tuyên truyền, thông báo cho tổ chức, công dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị về việc sử dụng phần mềm tại địa chỉ http://dichvucong.quangnam.gov.vn để có thể truy cập, tra cứu thủ tục hành chính và tình hình kết quả giải quyết hồ sơ;...

Xem chi tiết tại đây: Quyết địnhphụ lục

 

 

Thùy Dung

Lượt xem:  1,469

Tin đã đưa
Xem theo ngày :