Đề tài “Nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơ tu”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 20/11/2018 | 03:30 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 3316/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghệ thuật kiến trúc và tạo hình của dân tộc Cơ tu” do Thư viện tỉnh Quảng Nam chủ trì thực hiện, TS. Trần Tấn Vịnh làm chủ nhiệm.

Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành và giao Thư viện tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý. Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Thư viện tỉnh tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiếp cận các thông tin về kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ để ứng dụng và nhân rộng.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  728

Tin đã đưa