Đề tài “Nghiên cứu giá trị đặc trưng và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống làng Việt Quảng Nam”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 21/11/2018 | 09:50 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 3315/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu giá trị đặc trưng và đề xuất hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống làng Việt Quảng Nam” do Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tại Huế chủ trì thực hiện, TS. Trần Đình Hằng làm chủ nhiệm.

UBND tỉnh yêu cầu kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ chuyển giao kết quả nghiên cứu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiếp cận các thông tin về kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ để ứng dụng và nhân rộng.

 

Thùy Dung

Lượt xem:  1,041

Tin đã đưa