Đề tài “Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất chế phẩm Trichoderma, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế phục vụ cho cây trồng tại Quảng Nam”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 21/11/2018 | 10:01 AM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định 3311/QĐ-UBND ngày 5/11/2018 công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất chế phẩm Trichoderma, phân bón qua lá thủy phân từ trùn quế phục vụ cho cây trồng tại Quảng Nam” do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam chủ trì thực hiện, ThS. Mai Thị Thúy Hồng làm chủ nhiệm.

UBND tỉnh yêu cầu Kết quả của đề tài khoa học và công nghệ được công bố và sử dụng theo đúng quy định hiện hành và giao Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài vào thực tiễn đạt kết quả. Hằng năm, báo cáo đánh giá việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nêu trên cho UBND tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, quản lý.

Các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Thông tin Khoa học Công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học và công nghệ nêu trên vào thực tiễn quản lý, sản xuất của ngành, địa phương phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiếp cận các thông tin về kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ để ứng dụng và nhân rộng.

Thùy Dung

Lượt xem:  901

Tin đã đưa