Triển khai thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ hai, ngày 21/01/2019 | 01:51 PM (GMT +7)
Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; ngày 18/01/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 416/KH-UBND triển khai thực hiện với các nội dung.

Mục đích nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về nhận thức của toàn dân đối với việc thực hiện các chính sách, quy định về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng; tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết liệt, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đã đề ra tại Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện cải cách chính sách về bảo hiểm xã hội.

Mục tiêu cụ thể: Giai đoạn đến năm 2021 phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100%; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 80%.

Giai đoạn đến năm 2025: Phấn đấu đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 85%.

Giai đoạn đến năm 2030: Phấn đấu đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp; khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tăng cường sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời giữa các ngành trong triển khai, thực hiện kế hoạch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền nhằm bảo đảm các đối tượng tiếp cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành, quản lý bảo hiểm xã hội. Tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước để nâng cao hiệu quả trong việc quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quản lý tốt đối tượng đóng và tham gia bảo hiểm xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ và Chương trình số 17-CTr/TU ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội; tuyên truyền, vận động người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện./.

Thùy Dung

Lượt xem:  439

Tin đã đưa
Xem theo ngày :